Preporuka formata meta-podataka za objekte digitalizovane nacionalne baštine

Osnovni tipovi objekta

Osnovni objekat tipa kontrolisani termin obuhvata sve vrednosti iz kontrolisanih skupova podataka koje treba se nađu u sistemu.

Elementi tipa datum su složeni objekti. Mogu se odnositi na vremenski period ili tačan datum. Ovaj tip sadrži i tekstualno polje, čija će se vrednost prikazivati ukoliko nije prazna.

Osnovni objekat tipa osoba odgovara podacima o osobama koje nalaze u sistemu, a koji su u nekoj vezi sa digitalizovanim kulturnim dobrima.

Osnovni objekat tipa grupa osoba odgovara podacima o koorporativnim subjektima koje nalaze u sistemu, a koji su u nekoj vezi sa digitalizovanim kulturnim dobrima.

Osnovni objekat tipa digitalni dokument odnosti se na rezultujuće digitalne surogate.

Osnovni objekat digitalizovano pokretno kulturno dobro odgovara jedinstvenom pokretnom kulturnom dobru koje je opisano odgovarajućim tekstom u poljima objekta, a može sadržati više identifikatora (pokazivača na) digitalnih dokumenata.

Osnovni objekat digitalizovano pokretno kulturno - klasično izdanje, odgovara objektu koji potiče iz bibliotečke delatnosti.

Osnovni objekat digitalizovano pokretno kulturno - muzejsko izdanje, odgovara objektu koji potiče iz muzeološke delatnosti.

Osnovni objekat digitalizovano pokretno kulturno - arhivski dokument, odgovara objektu koji potiče iz arhivističke delatnosti.

Osnovni objekat kolekcija odnosi se na bilo koje (realne, virtuelne ili mešovite) kolekcije digitalizovanih objekata kulturne baštine.

Osnovni objekat kolekcija klasičnih izdanja odnosi se na bilo koje (realne, virtuelne ili mešovite) kolekcije digitalizovanih objekata kulturne baštine specifične za bibliotečku delatnost.

Objekat digitalizovano nepokretno kulturno dobro odgovara jedinstvenom nepokretnom kulturnom dobru koje je opisano odgovarajućim tekstom u poljima objekta.

Spisak polja elementa Kontrolni termin :

Spisak polja elementa Datum :

Spisak polja elementa Osoba :

Spisak polja elementa Grupa osoba :

Spisak polja elementa Digitalni dokument :

Spisak polja elementa Digitalizovano kuturno dobro :

Spisak polja elementa Digitalizovano pokretno kulturno dobro - klasično izdanje (proširenje elementa Digitalizovano kuturno dobro ):

Spisak polja elementa Digitalizovano pokretno kulturno dobro - muzejsko dobro (proširenje elementa Digitalizovano kuturno dobro ):

Spisak polja elementa Digitalizovano pokretno kulturno dobro - arhivski dokument (proširenje elementa Digitalizovano kuturno dobro ):

Spisak polja elementa Kolekcija :

Spisak polja elementa Kolekcija klasičnih izdanja (proširenje elementa Kolekcija ):

Spisak polja elementa Digitalizovano nepokretno kulturno dobro :

Polja elementa Kontrolni termin :

Naziv Prihvaćeni oblik
XML element acceptedForm
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Objašnjenje termina
XML element explanationOfTerm
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Sinonim
XML element synonym
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Prevod termina
XML element translation
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Prevod termina . Jezik
XML element translation. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Opis
XML element description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Opis . Jezik
XML element description. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Nadređeni termin
XML element broaderTerm
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Srodni termin
XML element relatedTerm
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Napomena
XML element note
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Napomena . Jezik
XML element note. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Datum kreiranja zapisa
XML element recordCreationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor zapisa
XML element recordCreator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Vlasnik zapisa
XML element recordOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Polja elementa Datum :

Naziv Od ili Ne pre
XML element from/notBefore
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format YYYY[-MM-[DD]]
Spisak potpolja
Komentar Početak perioda na koji se odnosi datum.

Naziv Do ili Ne posle
XML element to/notAfter
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format YYYY[-MM-[DD]]
Spisak potpolja
Komentar Kraj perioda na koji se odnosi datum.

Naziv Tačan datum
XML element ceratain
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format YYYY[-MM-[DD]]
Spisak potpolja
Komentar Jedinstvena vrednost na koju se odnosi datum.

Naziv Tekst
XML element text
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Tekst koji opisuje datum.

Naziv Siguran
XML element certain
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Logički tip (tačno/netačno)
Spisak potpolja
Komentar Polje donosi informaciju da li navedeni podatak proveren i siguran.

Polja elementa Osoba :

Naziv Ime
XML element name
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja name originalName versionOfName
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Ime . Zvanično ime
XML element name. name
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja Ime, Srednje ime, Prezime
Komentar Ime koje je u službenoj upotrebi. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Ime . Zvanično ime . Ime
XML element name. name. firstName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Zvanično ime . Srednje ime
XML element name. name. middleName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Zvanično ime . Prezime
XML element name. name. familyName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Originalno ime
XML element name. originalName
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Ime . Originalno ime . Ime
XML element name. originalName. firstName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Originalno ime . Srednje ime
XML element name. originalName. middleName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Originalno ime . Prezime
XML element name. originalName. familyName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Originalno ime . Jezik
XML element name. originalName. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format ISO 639-1 kod
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Ime . Verzija imena
XML element name. versionOfName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Ime . Verzija imena . Ime
XML element name. versionOfName. firstName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Verzija imena . Srednje ime
XML element name. versionOfName. middleName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Verzija imena . Prezime
XML element name. versionOfName. familyName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Ime . Verzija imena . Jezik
XML element name. versionOfName. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format ISO 639-1 kod
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Pseudonim
XML element pseudonym
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nadimak
XML element nickname
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Datum rođenja
XML element dayOfBirth
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Datum smrti
XML element dayOfDeath
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Pol
XML element sex
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 5218
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Biografija
XML element biography
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Biografija . Jezik
XML element biography. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Srodni resursi
XML element relatedResources
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Slika
XML element picture
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Slika ili video zapis osobe.

Naziv Napomena
XML element note
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Napomena . Jezik
XML element note. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Datum kreiranja zapisa
XML element recordCreationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor zapisa
XML element recordCreator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Vlasnik zapisa
XML element recordOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Polja elementa Grupa osoba :

Naziv Naziv
XML element name
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja name originalName versionOfName
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Naziv . Zvanični naziv
XML element name. name
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Naziv koji se službeno koristi.

Naziv Naziv . Originalni naziv
XML element name. originalName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Naziv . Originalni naziv . Jezik
XML element name. originalName. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Naziv . Verzija naziva
XML element name. versionOfName
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Naziv . Verzija naziva . Jezik
XML element name. versionOfName. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Datum osnivanja
XML element foundationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Datum gašenja
XML element dissmissingDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Istorijat
XML element history
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Istorijat . Jezik
XML element history. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Delatnost
XML element activity
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Tip
XML element type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Pravno, fizičko lice, porodica, grupa građana i sl.

Naziv Identifikator
XML element identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Matični broj, PIB ili slična jedinstvena kombinacija alfanumeričkih znakova koja jedinstveno određuje grupu osoba.

Naziv Opis
XML element description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Opis . Jezik
XML element description. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Član
XML element member
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Odnosi se na pojedinačnog člana ili podgrupu.

Naziv Član . Identifikator
XML element member. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Član . Uloga
XML element member. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Uloga člana u objektu Grupa osoba.

Naziv Srodni resursi
XML element relatedResources
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Resursi koji su u vezi sa objektom koji se opisuje.

Naziv Slika
XML element picture
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Slika ili video zapis koji je u vezi sa objektom koji se opisuje.

Naziv Napomena
XML element note
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Napomena . Jezik
XML element note. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Datum kreiranja zapisa
XML element recordCreationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor zapisa
XML element recordCreator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Vlasnik zapisa
XML element recordOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Polja elementa Digitalni dokument :

Naziv Naziv
XML element title
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja title originalTitle titleVersion
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Naziv . Zvanični naziv
XML element title. title
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Naziv koji je u službenoj upotrebi.

Naziv Naziv . Originalni naziv
XML element title. originalTitle
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Naziv . Originalni naziv . Jezik
XML element title. originalTitle. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Naziv . Verzija naziva
XML element title. titleVersion
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Naziv . Verzija naziva . Jezik
XML element title. titleVersion. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Autor
XML element creator
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar

Naziv Autor . Identifikator
XML element creator. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor . Uloga
XML element creator. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Lokacija digitalnog dokumenta
XML element locationOfDigitalDocument
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Adresa kojom je moguće pristupiti digitalnom dokumentu.

Naziv Pridruženo kulturno dobro
XML element relatedAsset
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Kulturno dobro na koje se odnosi digitalni dokument.

Naziv Napomena
XML element note
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Napomena . Jezik
XML element note. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Datum kreiranja arhivskog dokumenta
XML element archivalDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar Datum nastanka digitalnog dokumenta - osnove verzije koja se čuva kao arhivski primerak.

Naziv Format digitalnog dokumenta
XML element digitalDocumentFormat
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Opis u odogovarajućim jedinicama.

Naziv Veličina
XML element size
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Veličina u bajtovima.

Naziv MIME format
XML element mimeFormat
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Dvodelni identifikaor formata digitalnog dokumenta, kao na primer: application/zip, audio/mpeg, image/jpeg ...

Naziv Uređaj
XML element captureDevice
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Opis uređaja kojim je generisan digitalni dokument.

Naziv Sličica
XML element thumbnail
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Sličica koja simbolizuje ceo digitalni dokument.

Naziv Autorska prava
XML element rights
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Prava pristupa
XML element accessRights
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Lokacija arhivskog dokumenta
XML element archiveLocation
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Vlasnik digitalnog dokumenta
XML element digitalObjectOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Datum kreiranja zapisa
XML element recordCreationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor zapisa
XML element recordCreator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Vlasnik zapisa
XML element recordOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Polja elementa Digitalizovano kuturno dobro :

Naziv Naziv
XML element title
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja title subtitle originalTitle version
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Naziv . Zvanični naziv
XML element title. title
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Naziv . Podnaslov
XML element title. subtitle
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Naziv . Originalni naziv
XML element title. originalTitle
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Naziv . Originalni naziv . Jezik
XML element title. originalTitle. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Naziv . Verzija naziva
XML element title. version
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja lang type
Komentar

Naziv Naziv . Verzija naziva . Jezik verzije
XML element title. version. lang
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format ISO 639-1 kod
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Naziv . Verzija naziva . Tip verzije
XML element title. version. type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina
Spisak potpolja
Komentar Tip verzije, iz skupa kontrolisanih termina, kao na primer: prevod.

Naziv Autor
XML element creator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar Autor kulturnog dobra. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Autor . Identifikator
XML element creator. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator autora kulturnog dobra, osobe ili grupe osoba.

Naziv Autor . Uloga
XML element creator. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Opis uloge autora u nastanku kulturnog dobra.

Naziv Saradnik
XML element contributor
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar Saradnik (koji nije autor) u nastanku kulturnog dobra. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Saradnik . Identifikator
XML element contributor. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator osobe ili grupe osoba koja je učestovala u nastanku kulturnog dobra.

Naziv Saradnik . Uloga
XML element contributor. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Opis uloge saradnika u nastanku kulturnog dobra.

Naziv Predmetna odrednica
XML element subject
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja topic spatial temporal
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Predmetna odrednica . Tema
XML element subject. topic
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja type
Komentar Odrednica na koju se odnosi kulturnog dobro.

Naziv Predmetna odrednica . Tema . Tip
XML element subject. topic. type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Vrsta kojoj pripada tema, na primer: osoba, organizacija, ...

Naziv Predmetna odrednica . Prostorna odrednica
XML element subject. spatial
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Predmetna odrednica koja se odnosi na geografski pojam.

Naziv Predmetna odrednica . Vremenska odrednica
XML element subject. temporal
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Predmetna odrednica koja se odnosi na vremenski pojam.

Naziv Klasifikacija
XML element classification
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja classificationScheme classificationGroup identifier
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Klasifikacija . Shema klasifikacije
XML element classification. classificationScheme
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Na primer UDK klasifikacija.

Naziv Klasifikacija . Klasifikaciona grupa
XML element classification. classificationGroup
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Najšira oblast kojoj pripada kulturno dobro u skladu sa klasifikacionom shemom

Naziv Klasifikacija . Identifikator
XML element classification. identifier
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator klasifikacije u skladu sa klasifikacionom shemom.

Naziv Opis
XML element description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Opis kulturnog dobra.

Naziv Opis . Jezik
XML element description. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Srodni resurs
XML element relatedResources
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Resursi koji su u vezi sa opisanim kulturnim dobrom.

Naziv Kategorizacija
XML element category
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja nationalCategory internationalCategory
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Nacionalna i međunarodna klasifikacija kulturnog dobra.

Naziv Kategorizacija . Nacionalna kategorizacija
XML element category. nationalCategory
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja type categorizationDate descisionIdentifier nationalProclamationDocument descisionInstitution
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Nacionalna klasifikacija kulturnog dobra.

Naziv Kategorizacija . Nacionalna kategorizacija . Tip nacionalne kategorije
XML element category. nationalCategory. type
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Nacionalna kategorizacija . Datum proglašenja nacionalne kategorije
XML element category. nationalCategory. categorizationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Nacionalna kategorizacija . Rešenje nacionalne kategorizacije
XML element category. nationalCategory. descisionIdentifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Nacionalna kategorizacija . Dokument proglašenja nacionalne kategorije
XML element category. nationalCategory. nationalProclamationDocument
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Nacionalna kategorizacija . Proglašavač nacionalne kategorije
XML element category. nationalCategory. descisionInstitution
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Internacionalna kategorizacija
XML element category. internationalCategory
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja type categorizationDate descisionIdentifier proclamationDocument descisionInstitution
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Međunarodna klasifikacija kulturnog dobra.

Naziv Kategorizacija . Internacionalna kategorizacija . Tip međunarodne kategorizacije
XML element category. internationalCategory. type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Internacionalna kategorizacija . Datum proglašenja međunarodne kategorije
XML element category. internationalCategory. categorizationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Internacionalna kategorizacija . Rešenje međunarodne kategorije
XML element category. internationalCategory. descisionIdentifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Internacionalna kategorizacija . Dokument proglašenja međunarodne kategorije
XML element category. internationalCategory. proclamationDocument
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorizacija . Internacionalna kategorizacija . Proglašavač međunarodne kategorije
XML element category. internationalCategory. descisionInstitution
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku
XML element provenance
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja originDate epoch originPlace version
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Datum ili period nastanka
XML element provenance. originDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Epoha nastanka
XML element provenance. epoch
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Mesto nastanka
XML element provenance. originPlace
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Verzija
XML element provenance. version
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja description dateOfVersion placeOfVersion
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Verzija . Opis verzije
XML element provenance. version. description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Verzija . Opis verzije . Jezik
XML element provenance. version. description. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Podaci o nastanku . Verzija . Datum verzije
XML element provenance. version. dateOfVersion
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Verzija . Mesto verzije
XML element provenance. version. placeOfVersion
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Fizički opis
XML element physicalDescription
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja value type description
Komentar

Naziv Fizički opis . Vrednost
XML element physicalDescription. value
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Fizički opis . Jedinica mere
XML element physicalDescription. type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Fizički opis . Opis
XML element physicalDescription. description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Fizički opis . Opis . Jezik
XML element physicalDescription. description. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Materijal
XML element material
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Tip
XML element type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja class
Komentar Tip kulturnog dobra treba da je u skladu sa standardnom klasifikacijom. Može biti (tekst, slika, ploča, skulptura, elektronski dokument itd.)

Naziv Tip . Klasa
XML element type. class
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Žanr knjige i sl.

Naziv Podaci o nabavci
XML element aquisiton
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja type dateOfAquisition aquisitonDocument
Komentar

Naziv Podaci o nabavci . Tip nabavke
XML element aquisiton. type
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Na primer: kupovina, pokolon, ...

Naziv Podaci o nabavci . Datum nabavke
XML element aquisiton. dateOfAquisition
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nabavci . Dokument nabavke
XML element aquisiton. aquisitonDocument
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Objekat u vezi
XML element relatedObject
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja typeOfRelation objectID
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Objekat u vezi . Tip veze
XML element relatedObject. typeOfRelation
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Na koji način je opisano dobro povezano sa nekim drugim dobrom.

Naziv Objekat u vezi . Identifikator objekta
XML element relatedObject. objectID
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Sa kojim dobrom je opisano dobro u vezi.

Naziv Istorijat
XML element history
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Opis istorijata kulturnog dobra.

Naziv Istorijat . Jezik
XML element history. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Vlasnik
XML element owner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar U čijem je vlasništvu kulturno dobro.

Naziv Signatura
XML element sourceObjectId
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Bibliografija
XML element bibliography
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Bibliografija o kulturnom dobru.

Naziv Fizički uslovi i karakteristike
XML element phystech
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Opis uslova u kojima je potrebno čuvati kulturno dobro.

Naziv Lokacija originala
XML element origLocation
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Pravila čuvanja
XML element rules
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Napomena
XML element note
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Napomena . Jezik
XML element note. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Autorska prava
XML element rights
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Autorska prava na kulturnom dobru.

Naziv Prava pristupa
XML element accessRights
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Kakva je dostupnost kulturnog dobra.

Naziv Datum kreiranja zapisa
XML element recordCreationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor zapisa
XML element recordCreator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Vlasnik zapisa
XML element recordOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Polja elementa Digitalizovano pokretno kulturno dobro - klasično izdanje :

Naziv Jezik
XML element language
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja type
Komentar Jezik na kome kulturno dobro ili neki deo dobra.

Naziv Jezik . Tip
XML element language. type
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina
Spisak potpolja
Komentar Tip jezika dela klasičnog izdanja, na primer: naslovne strane, libreta i slično.

Naziv Publikacija
XML element publication
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Celovita strukturna fora kojem pripada klasično kulturno dobro.

Naziv Edicija
XML element edition
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Izdanje kojem pripada klasično kulturno dobro.

Naziv Identifikator
XML element identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja value type description
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Na primer: ISSN ili ISBN broj.

Naziv Identifikator . Vrednost
XML element identifier. value
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Identifikator . Tip
XML element identifier. type
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Identifikator . Opis
XML element identifier. description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Komentar u vezi sa idenfikatorom, preciznija odrednica ukoliko na primer više serija se objavljuju u časopisu sa jedinstvenim ISSN brojem.

Naziv Sadržaj
XML element tableOfContent
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Sadržaj klasičnog kulturnog dobra.

Naziv Identifikator kolekcije
XML element collection
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator kolekcije kojoj pripada klasično izdanje.

Naziv Štampar
XML element printer
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja name place
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Štampar . Naziv
XML element printer. name
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Štampar . Mesto
XML element printer. place
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Izdavač
XML element publisher
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja name place
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Izdavač . Naziv
XML element publisher. name
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Izdavač . Mesto
XML element publisher. place
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Datum izdavanja
XML element issued
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Link ka registru
XML element cobissID
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Primer: Cobiss identifikator iz sistema Narodne biblioteke Srbije

Polja elementa Digitalizovano pokretno kulturno dobro - muzejsko dobro :

Naziv Broj delova
XML element numberOfParts
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Pozitivni broj
Spisak potpolja
Komentar Broj delova koje kulturno dobro sadrži.

Naziv Epoha
XML element epoch
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Epoha iz koje potiče kulturno dobro.

Naziv Potpis na delu
XML element authorsSignature
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Natpis na delu
XML element monumentText
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Tehnika
XML element technics
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Stil
XML element style
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz
XML element finding
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja part date place
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Nalaz . Pronađeni deo
XML element finding. part
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Datum
XML element finding. date
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Lokalitet
XML element finding. place
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja name part coordinates settlement municipality region country
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Nalaz . Lokalitet . Ime lokaliteta
XML element finding. place. name
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Lokalitet . Ime dela lokaliteta
XML element finding. place. part
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Lokalitet . Koordinate
XML element finding. place. coordinates
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Lokalitet . Mesto
XML element finding. place. settlement
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Lokalitet . Opština
XML element finding. place. municipality
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Lokalitet . Region
XML element finding. place. region
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nalaz . Lokalitet . Država
XML element finding. place. country
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Polja elementa Digitalizovano pokretno kulturno dobro - arhivski dokument :

Naziv Nivo
XML element level
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Nivo arhivske kolekcije u kome je opisano kulturno dobro, na primer: fond, serija, pojedinačni objekat ...

Naziv Procena
XML element appraisal
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Informacija o procesu određivanja arhivske vrednosti dobra na osnovu administrativne, zakonske i finasijske vrednosti.

Naziv Dodaci
XML element accruals
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Informacije o pretpostavljenim dodacima kulturnom dobru.

Naziv Alternativne forme
XML element altformavail
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Informacije o postojanju kopija opisanog kulturnog dobra.

Polja elementa Kolekcija :

Naziv Naziv kolekcije
XML element collectionTitle
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja title originalTitle version
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Naziv kolekcije . Zvanični naziv
XML element collectionTitle. title
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Naziv kolekcije . Naziv originala
XML element collectionTitle. originalTitle
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Naziv kolekcije . Naziv originala . Jezik
XML element collectionTitle. originalTitle. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Naziv kolekcije . Verzija naziva
XML element collectionTitle. version
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja lang type
Komentar

Naziv Naziv kolekcije . Verzija naziva . Jezik verzije
XML element collectionTitle. version. lang
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format ISO 639-1 kod
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Naziv kolekcije . Verzija naziva . Tip verzije
XML element collectionTitle. version. type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor
XML element creator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar Autor kolekcije. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Autor . Identifikator
XML element creator. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator autora kolekcije, osobe ili grupe osoba.

Naziv Autor . Uloga
XML element creator. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Opis uloge autora u nastanku kolekcije.

Naziv Saradnik
XML element contributor
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar Saradnik (koji nije autor) u nastanku kolekcije. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Saradnik . Identifikator
XML element contributor. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator osobe ili grupe osoba koja je učestvovala u nastanku kolekcije.

Naziv Saradnik . Uloga
XML element contributor. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Opis uloge saradnika u nastanku kolekcije.

Naziv Vlasnik
XML element owner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Vlasnik kolekcije.

Naziv Predmetna odrednica
XML element subject
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja topic spatial temporal
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Predmetna odrednica . Tema
XML element subject. topic
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja type
Komentar Odrednica na koju se odnosi kolekcija.

Naziv Predmetna odrednica . Tema . Tip
XML element subject. topic. type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Vrsta kojoj pripada tema, na primer: osoba, organizacija, ...

Naziv Predmetna odrednica . Prostorna odrednica
XML element subject. spatial
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Predmetna odrednica koja se odnosi na geografski pojam.

Naziv Predmetna odrednica . Vremenska odrednica
XML element subject. temporal
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Predmetna odrednica koja se odnosi na vremenski pojam.

Naziv Klasifikacija
XML element classification
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja classificationScheme classificationGroup identifier
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Na primer UDK klasifikacija.

Naziv Klasifikacija . Shema klasifikacije
XML element classification. classificationScheme
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Klasifikacija . Klasifikaciona grupa
XML element classification. classificationGroup
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Najšira oblast kojoj pripada kulturno dobro u skladu sa klasifikacionom shemom

Naziv Klasifikacija . Identifikator
XML element classification. identifier
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator klasifikacije u skladu sa klasifikacionom shemom.

Naziv Opis
XML element description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Opis kolekcije.

Naziv Opis . Jezik
XML element description. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Period postojanja
XML element periodOfExistance
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja creationDate dismissionDate comment
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Period postojanja . Datum ili peroid kreiranja
XML element periodOfExistance. creationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar Datum kada je kolekcija kreirana.

Naziv Period postojanja . Datum ili period gašenja
XML element periodOfExistance. dismissionDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar Datum kada je kolekcija prestala da postoji.

Naziv Period postojanja . Komentar
XML element periodOfExistance. comment
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Opis perioda trajanja kolekcije.

Naziv Period postojanja . Komentar . Jezik
XML element periodOfExistance. comment. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Period pokrivanja
XML element coverage
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Period obuhvata nastanak elemenata kolekcije.

Naziv Epoha na koju se odnosi kolekcija.
XML element epoch
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Tip
XML element type
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Tip kolekcije treba da je u skladu sa standardnom klasifikacijom. Može biti (periodika, srednjevekovna umetnost itd.)

Naziv Priroda kolekcija
XML element natureOfCollection
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Podatak da li je kolekcija stavarna ili samo virtuelna

Naziv Identifikator
XML element identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja value type description
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Na primer: ISSN ili ISBN broj.

Naziv Identifikator . Identifikator
XML element identifier. value
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Identifikator kolekcije.

Naziv Identifikator . Tip
XML element identifier. type
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Identifikator . Opis
XML element identifier. description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Komentar u vezi sa idenfikatorom, preciznija odrednica ukoliko na primer više serija se objavljuju u časopisu sa jedinstvenim ISSN brojem.

Naziv Objekat kolekcije
XML element collectionsObject
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Objekti (pojedinačna dobra ili kolekcije) koji su u kolekciji.

Naziv Istorijat
XML element history
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Istorijat kolekcije.

Naziv Istorijat . Jezik
XML element history. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Kolekcije u vezi
XML element relatedCollection
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja collectionID
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Kolekcije u vezi . Idetifikator
XML element relatedCollection. collectionID
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja typeOfRelation
Komentar Idetifikator kolekcije sa kojom je tekuća kolekcija u vezi.

Naziv Kolekcije u vezi . Idetifikator . Tip veze
XML element relatedCollection. collectionID. typeOfRelation
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Signatura
XML element sourceObjectId
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Bibliografija
XML element bibliography
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Bibliografija o kolekciji.

Naziv Jezik sadržaja
XML element sourceLanguage
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezici koji se javljaju u kolekciji.

Naziv Veličina kolekcije
XML element collectionSize
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Broj elemenata ili prostorna veličina kolekcije.

Naziv Srodni resursi
XML element relatedResources
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar Resursi u vezi sa kolekcijom.

Naziv Napomena
XML element note
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Napomena . Jezik
XML element note. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Autorska prava
XML element rights
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Prava pristupa
XML element accessRights
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Datum kreiranja zapisa
XML element recordCreationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Autor zapisa
XML element recordCreator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Vlasnik zapisa
XML element recordOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Polja elementa Kolekcija klasičnih izdanja :

Naziv Jezik
XML element language
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja type
Komentar

Naziv Jezik . Tip
XML element language. type
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina
Spisak potpolja
Komentar Tip jezika posebnog dela klasične kolekcije, na primer: naslovne strane, libreta i slično.

Naziv Sadržaj
XML element tableOfContent
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Sadržaj zbirke klasičnih izdanja.

Naziv Edicija
XML element edition
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Izdanje kojem pripada klasično kolekcija.

Naziv Izdavač
XML element publisher
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja name place
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Izdavač . Naziv
XML element publisher. name
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Izdavač . Mesto
XML element publisher. place
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Datum izdavanja
XML element issued
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Fizički opis
XML element physicalDescription
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja value type description
Komentar

Naziv Fizički opis . Vrednost
XML element physicalDescription. value
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Fizički opis . Jedinica mere
XML element physicalDescription. type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Fizički opis . Opis
XML element physicalDescription. description
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Fizički opis . Opis . Jezik
XML element physicalDescription. description. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Link ka registru
XML element cobissID
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Primer: Cobiss identifikator iz sistema Narodne biblioteke Srbije

Polja elementa Digitalizovano nepokretno kulturno dobro :

Naziv Naziv
XML element title
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja title originalTitle version
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Naziv . Zvanični naziv
XML element title. title
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Zvanični naziv kulturnog dobra po kojem je formalno poznat objekat ili celina.

Naziv Naziv . Naziv originala
XML element title. originalTitle
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Originalan naziv dela prilikom nastanka.

Naziv Naziv . Naziv originala . Jezik
XML element title. originalTitle. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Naziv . Verzija
XML element title. version
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar Verzije naziva po kojima je kulturno dobro još poznato. Na primer: Manastir Manasija, poznat je i pod nazivom Resava.

Naziv Naziv . Verzija . Jezik
XML element title. version. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Autor
XML element creator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Autor može biti fizičko lice, organizacija ili servis.

Naziv Autor . Identifikator
XML element creator. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Idetifikator autora iz sistema.

Naziv Autor . Uloga
XML element creator. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator iz sistema za ulogu koju je autor imao u nastanku dela.

Naziv Saradnik
XML element contributor
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja identifier role
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Saradnik može biti fizičko lice, organizacija ili servis.

Naziv Saradnik . Identifikator
XML element contributor. identifier
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Idetifikator saradarnika iz sistema.

Naziv Saradnik . Uloga
XML element contributor. role
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator iz sistema za ulogu koju je saradnik imao u nastanku dela.

Naziv Podaci o nastanku
XML element provenance
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja originDate epoch originPlace
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Datum ili period nastanka. nastanka
XML element provenance. originDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Epoha nastanka.
XML element provenance. epoch
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Mesto nastanka
XML element provenance. originPlace
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja placeName historicalPlace
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Mesto nastanka . Naziv mesta
XML element provenance. originPlace. placeName
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Podaci o nastanku . Mesto nastanka . Istorijski naziv mesta
XML element provenance. originPlace. historicalPlace
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Tip
XML element type
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja kind class
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Tip . Vrsta
XML element type. kind
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Iz skupa kontrolisanih termina bira se odgovarajuća vrsta. Kulturna dobra upisuju se u registar kulturnih dobara prema vrstama. Vrste su: Spomenici kulture, prostorno kulturno istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta.

Naziv Tip . Klasa
XML element type. class
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Iz skupa kontrolisanih termina bira se odgovarajući tip. Tipovi nepokretnih kulturnih dobara su: Gradska jezgra i urbanističke celine, kule, tvrđave i utvrđenja, sakralni objekti, groblja, nekropole i spomenici, urbana arhitektura, narodno graditeljstvo i industrijsko nasleđe.

Naziv Klasifikacija
XML element classification
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja classificationScheme classificationGroup identifier
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Na primer UDK klasifikacija.

Naziv Klasifikacija . Shema klasifikacije
XML element classification. classificationScheme
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Klasifikacija . Klasifikaciona grupa
XML element classification. classificationGroup
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Najšira oblast kojoj pripada kulturno dobro u skladu sa klasifikacionom shemom

Naziv Klasifikacija . Identifikator
XML element classification. identifier
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Identifikator klasifikacije u skladu sa klasifikacionom shemom.

Naziv Opština
XML element municipality
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Iz skupa kontrolisanih termina odabrati opštinu kojoj pripada kulturno dobro.

Naziv Mesto
XML element placeName
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Upisati naziv mesta u kojem se nalazi kulturno dobro.

Naziv Odluka o predhodnoj zaštiti
XML element priorProtection
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja number date document
Komentar Rešenje o predhodnoj zaštiti

Naziv Odluka o predhodnoj zaštiti . Broj
XML element priorProtection. number
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Odluka o predhodnoj zaštiti . Datum
XML element priorProtection. date
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Odluka o predhodnoj zaštiti . Dokument
XML element priorProtection. document
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorija
XML element category
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja category number date document
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Kategorija . Kategorija
XML element category. category
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Iz skupa kontrolisanih termina bira se odgovarajuća kategorija. Kulturna dobra, u zavisnosti od svog značaja, razvrstavaju se u kategorije: kulturna dobra, kulturna dobra od velikog značaja i kulturna dobra od izuzetnog značaja.

Naziv Kategorija . Broj
XML element category. number
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorija . Datum
XML element category. date
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kategorija . Dokument
XML element category. document
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u Centralni registar
XML element centralRegistry
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja number date document
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Upis u Centralni registar . Broj
XML element centralRegistry. number
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u Centralni registar . Datum
XML element centralRegistry. date
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u Centralni registar . Dokument
XML element centralRegistry. document
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u lokalni registar
XML element localRegistry
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja number date document
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Upis u lokalni registar . Broj
XML element localRegistry. number
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u lokalni registar . Datum
XML element localRegistry. date
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u lokalni registar . Dokument
XML element localRegistry. document
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Nadležna institucija zaštite
XML element instituteForMonumentProtection
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Iz skupa kontrolisanih termina odabrati nadležnu instituciju zaštite.

Naziv Upis u UNESCO registar
XML element unescoEntry
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja number date document
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Upis u UNESCO registar . Broj
XML element unescoEntry. number
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u UNESCO registar . Datum
XML element unescoEntry. date
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u UNESCO registar . Dokument
XML element unescoEntry. document
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Koordinate
XML element coordinates
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Granice
XML element boundaries
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Granice zaštićene okoline i ukupna površina.

Naziv Katastarske parcele
XML element cadastralParcels
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja number date document
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Katastarske parcele . Broj
XML element cadastralParcels. number
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Katastarske parcele . Datum
XML element cadastralParcels. date
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Katastarske parcele . Dokument
XML element cadastralParcels. document
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Oblik svojine
XML element formOfOwnership
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Izabrati iz skupa kontrolisanih termina oblik svojine. Oblik svojine može biti: privatna, državna, mešovita, društvena.

Naziv Upis u zemljišne knjige
XML element landRegistry
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format
Spisak potpolja number date document
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Upis u zemljišne knjige . Broj
XML element landRegistry. number
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u zemljišne knjige . Datum
XML element landRegistry. date
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Upis u zemljišne knjige . Dokument
XML element landRegistry. document
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Stil
XML element style
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Odnosi se na stilske karakteristike ili školu gradnje. Predlog je da se sastavi rečnik kontrolisanih termina.

Naziv Opis
XML element description
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja author source language translator bibliography
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju. Tekstualni opis kulturnog dobra koji sadrži osnovne informacije o kulturnom dobru, kao što su: položaj, istorijat, arhitektura itd.

Naziv Opis . Autor opisa
XML element description. author
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Ime autora tekstualnog opisa

Naziv Opis . Izvor
XML element description. source
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Opis . Jezik
XML element description. language
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Opis . Prevodilac
XML element description. translator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Opis . Bibliografija
XML element description. bibliography
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Spomenici u vezi
XML element relatedMonument
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format
Spisak potpolja typeOfRelation objectID
Komentar Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži posebnu informaciju.

Naziv Spomenici u vezi . Tip veze
XML element relatedMonument. typeOfRelation
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Spomenici u vezi . Identifikator objekta
XML element relatedMonument. objectID
Obaveznost upisa Da
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Kolekcija
XML element collectionID
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Pokretna dobra ili kakve god pratece kolekcije koje se odnose na spomenik.

Naziv Bibliografija
XML element bibliography
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Srodni resursi
XML element relatedResources
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst ili link
Spisak potpolja
Komentar

Naziv Napomena
XML element note
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja Jezik
Komentar

Naziv Napomena . Jezik
XML element note. lang
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Da
Format U skladu sa ISO 639-1
Spisak potpolja
Komentar Jezik sadržaja glavnog polja

Naziv Datum kreiranja zapisa
XML element recordCreationDate
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost tipa datum
Spisak potpolja
Komentar Datum kada je kreiran zapis o kulturnom dobru u bazi nepokretnih kulturnih dobara.

Naziv Autor zapisa
XML element recordCreator
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Slobodan tekst
Spisak potpolja
Komentar Autor zapisa o kulturnom dobru u bazi nepokretnih kulturnih dobara.

Naziv Vlasnik zapisa
XML element recordOwner
Obaveznost upisa Ne
Ponovljivost elementa Ne
Format Vrednost iz skupa kontrolisanih termina ili identifikatora iz sistema
Spisak potpolja
Komentar Izjava o autorskim i vlasničkim pravima koji se odnose na zapis o kulturnom dobru.