Preporuka formata meta-podataka za objekte digitalizovane nacionalne baštine
(pokretna kulturna dobra)

NCD i Nacionalni komitet UNESCO za digitalizaciju, 2005/07
Preporuka usvojena na sastanku 1. marta 2007.

Sadržaj

Opis osnovnih objekata i kolekcija
Meta-podaci o osnovnim objektima
Osoba meta podaci
Grupa_Osoba meta podaci
Kontrolisani_Termin meta podaci
Digitalni_Dokument meta podaci
Digitalizovano_kulturno_dobro meta podaci
Proširenja objekta Digitalizovano_Kulturno_Dobro meta podaci
Opisi meta-podataka za objekt tipa Osoba
Opisi meta-podataka za objekt tipa Grupa_osoba
Opisi meta-podataka za objekt tipa Kontrolisani_termin
Opisi meta-podataka za objekt tipa Digitalni_dokument
Opisi meta-podataka za objekt tipa Digitalizovano_kulturno_dobro
Opisi meta-podataka za Klasično_izdanje (proširenja objekta tipa Digitalizovani_dokument)
Opisi meta-podataka za Muzejska dobra (proširenja objekta tipa Digitalizovani_dokument)
Opisi meta-podataka za Arhivske dokumente (proširenja objekta tipa Digitalizovani_dokument)
Zahtev za poštovanje protokola za razmenu podataka
Međunarodni standardi koji su u vezim sa opisima
Način importovanja/eksportovanja iz/u formate međunarodnih standarda za meta-podatke

Opis osnovnih objekata i kolekcija

Osnovni objekti su:

OSOBA
GRUPA_OSOBA
KONTROLISANI_TERMIN
DIGITALNI_DOKUMENT
DIGITALIZOVANO_KULTURNO_DOBRO

Osnovni objekti odgovaraju osnovnim kulturnim dobrima. Opisi osnovnih objekata su minimalni u smislu da se osnovni objekti mogu proširivati pri čemu se nasleđuju osobine užih objekata.

Osnovni objekti odgovaraju osnovnim kulturnim dobrima. Opisi osnovnih objekata su minimalni u smislu da se osnovni objekti mogu proširivati pri čemu se nasleđuju osobine užih objekata.

Primer 1. Objekt koji odgovara digitalnom dokumentu u biblioteci može imati izdavača i jezik na kome se izlaže intelektualni sadržaj kulturnog dobra, što nije od značaja za neko likovno kulturno dobro.

Digitalizovani_dokument je objekat koji odgovara jedinstvenom dokumentu u digitalnom formatu. Digitalizovano_kulturno_dobro je objekat koji odgovara jedinstvenom kulturnom dobru koje je opisano odgovarajućim tekstom u poljima objekta, a može sadržati više identifikatora (pokazivača na) digitalizovanih dokumenata.

Primer 2. Jedno kulturno dobro, na primer trodimenzionalni objekat, predstavlja se jednim objektom tipa Digitalizovano_kulturno_dobro. To kulturno dobro je, na primer fotografisano sa sve 4 strane. Skenu svake fotografije odgovara jedan objekat tipa Digitalni_dokument, a objekat tipa Digitalizovano_kulturno_dobro sadrži identifikatore sva ta 4 objekta, kao i moguće identifikatore drugih digitalnih reprezentacija originalnog kulturnog dobra.

Kontrolisani termini uključuju predmetne odrednice kulturnih dobara koje nisu:

Prilikom opisivanja objekta potrebno je koristiti te standardizovane nazive. Homonimi (ista reč, različito značenje) se moraju unositi kao različiti kontrolisani termini.

Od osnovnih objekata formira se hijerarhija kolekcija koja služi za grupisanje objekata po određenim kriterijumima. Kolekcije su skupovi objekata koji ne moraju biti disjunktni. Kolekcije se mogu formirati i od drugih kolekcija.

Primer 3. Iz kolekcija sastavljenih od kontrolisanih termina (tj. od podskupova skupa svih kotrolisanih termina) se popunjavaju određena polja. Primeri takvih podskupovi su:

Primer 4. Manastir je kolekcija koja se sastoji od riznice, aritekture, slikarstva itd. Riznica je kolekcija koja se sastoji od eksopnata poput ikona, knjiga, pehara itd.

Primer 5. Grupa_osoba se odnosi i na pravno lice.

Meta-podaci o osnovnim objektima

Meta-podaci opisuju osnovne objekte. Meta-podaci se grupišu u dva dela:

Opisni podaci sadrže informacije o samom originalnom dobru. Administrativni podaci se odnose na postupak digitalizacije.

Opis meta-podataka sadrži:

Napomena. Treba ustanoviti da li neka polja treba obavezno popunjavati ćirilicom da bi se izbegli problemi dvoznaka (lj, nj, dž, itd.) u latinici. Svakako treba koristiti UNICODE.

Osoba meta podaci

Napomena. Pri navođenju imena osoba treba voditi računa o jasnom razdvajanju imena i prezimena.

Meta-podaci koji opisuju objekt OSOBA su:

Grupa_Osoba meta podaci

Meta-podaci koji opisuju objekt GRUPA_OSOBA su:

Kontrolisani_Termin meta podaci

Napomena. Kontrolisani termini uključuju predmetne odrednice kulturnih dobara koje nisu:

Homonimi (ista reč, različito značenje) se moraju unositi kao različiti kontrolisani termini.

Meta-podaci koji opisuju objekt KONTROLISANI_TERMIN su:

Digitalni_Dokument meta podaci

Meta-podaci koji opisuju objekt DIGITALNI_DOKUMENT su:

Digitalizovano_kulturno_dobro meta podaci

Meta-podaci koji opisuju objekt DIGITALIZOVANO_KULTURNO_DOBRO su:

Proširenja objekta Digitalizovano_Kulturno_Dobro – meta podaci

Specifično za klasična izdanja:

Specifično za muzejska dobra:

Specifično za arhivske dokumente:

Opisi meta-podataka za objekt tipa Osoba

Opisni meta-podaci

Naziv

Usvojeno_ime

Definicija

Ime i prezime osobe

Obaveznost upisa

Da, bar jedno od potpolja je obavezno

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja

Ime, Srednje_ime, Prezime

Naziv_srpski

Ime i prezime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Pri navođenju imena osoba treba voditi računa o jasnom razdvajanju imena i prezimena. Primeri obaveznih imena (kada nema prezimena): neimar Rade, Deli Radivoje. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Usvojeno_ime ne sadrži tekst


Naziv

Usvojeno_ime.ime

Definicija

Ime osobe

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

First name

Komentar

Potpolje polja Usvojeno_ime


Naziv

Usvojeno_ime.srednje_ime

Definicija

Srednje ime osobe

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Srednje ime

Naziv_engleski

Patronic name

Komentar

Potpolje polja Usvojeno_ime, sadrži srednje ime, tj. srednje slovo


Naziv

Usvojeno_ime.prezime

Definicija

Prezime osobe

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Prezime

Naziv_engleski

Family name

Komentar

Potpolje polja Usvojeno_ime


Naziv

Verzija_imena

Definicija

Verzija imena osobe

Obaveznost upisa

Ako verzija postoji, obavezno je uneti bar jedno od potpolja Ime, Prezime

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja

Ime, Srednje ime, Prezime

Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Može postojati više verzija (inačica) imena osobe. Obaveznost unosa potpolja je ista kao kod polja Usvojeno_ime. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Verzija_imena ne sadrži tekst


Naziv

Verzija_imena.ime

Definicija

Verzija imena osobe

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

First name

Komentar

Potpolje polja Verzija_imena


Naziv

Verzija_imena.srednje_ime

Definicija

Srednje ime osobe

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Srednje ime

Naziv_engleski

Patronic name

Komentar

Potpolje polja Verzija_imena, sadrži srednje ime, tj. srednje slovo


Naziv

Verzija_imena.prezime

Definicija

Prezime osobe

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Prezime

Naziv_engleski

Family name

Komentar

Potpolje polja Verzija_imena


Naziv

Nadimak

Definicija

Nadimal osobe

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Nadimak

Naziv_engleski

Nickname

Komentar

Polje sadrži nadimak (nadimke) osobe.


Naziv

Datum_rođenja

Definicija

Datum rođenja osobe, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum rođenja

Naziv_engleski

Day of birth

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Datum_smrti

Definicija

Datum smrti osobe, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum smrti

Naziv_engleski

Day of death

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Pol

Definicija

Pol osobem koji može biti promenljiv u vremenu

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

ime_pola, vremenski_period

Naziv_srpski

Pol

Naziv_engleski

Sex

Komentar

Navodi se pol osobe koji se može menjati u vremenu


Naziv

Pol.Ime_pola

Definicija

daje informaciju o polu osobe

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Podskup PolOsobe is skupa kontrolisanih termina

Linkovi

ISO/IEC 5218:2004 Codes for the representation of human sexes

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_5218

Spisak potpolja


Naziv_srpski

Pol

Naziv_engleski

Sex

KomentarNaziv

Pol.Vremenski_period

Definicija

Vremenski period u kome osoba ima odgovarajući pol

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

U periodu

Naziv_engleski

Between

Komentar

Moguća je promena pola tokom života


Naziv

Link_biografija

Definicija

Povezuje osobu sa raspoloživim biografijama

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

biografija, jezik biografije

Naziv_srpski

Biografija

Naziv_engleski

Biography

Komentar

Biografije mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Link_biografija ne sadrži tekst


Naziv

Link_biografija.biografija

Definicija

Povezuje osobu sa raspoloživim biografijama

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst ili URL-adresa

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Biografija

Naziv_engleski

Biography

Komentar

Potpolje polja Link_biografija. Biografije mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima.


Naziv

Link_biografija.jezik biografije

Definicija

Povezuje osobu sa raspoloživim biografijama na različitim jezicima

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik biografije

Naziv_engleski

Language biography

Komentar

Potpolje polja Link_biografija. Biografije mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima.


Naziv

Značajni_link

Definicija

Povezuje osobu sa izvorima koji su sa njim u vezi

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst ili URL-adresa

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Izvori u vezi sa osobom

Naziv_engleski

Resources related to the person

Komentar

Izvori mogu biti na Internetu, ili u klasičnim oblicima (knjiga, skulptura, elektronski dokument itd.)


Naziv

Slika

Definicija

Povezuje osobu sa slikama (portretima)

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst ili URL-adresa

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Portret(i)

Naziv_engleski

Picture(s)

Komentar

Portreti mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima


Naziv

Napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa osobom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Napomena, Jezik napomene

Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Napomena ne sadrži tekst. Ovde je moguće nezavisno zapisati biografiju osobe, nevezano od linkova na biografiju.


Naziv

Napomena.napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa osobom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Potpolje polja Napomena. Ovde je moguće nezavisno zapisati biografiju osobe, nevezano od linkova na biografiju.


Naziv

Napomena.jezik napomene

Definicija

Jezik napomene vezi sa osobom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik napomena

Naziv_engleski

Language note

Komentar

Potpolje polja Napomena. Ovde je moguće nezavisno zapisati biografiju osobe, nevezano od linkova na biografiju.

Administrativni meta-podaci

Naziv

Datum_kreiranja_zapisa

Definicija

Datum kreiranja zapisa, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum kreiranja zapisa

Naziv_engleski

Record creation date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kreator_zapisa

Definicija

Ime (imena) kreatora zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Kreator(i) zapisa

Naziv_engleski

Record creator(s)

Komentar

Moguće je da ima i više kreatora, u kom slučaju se navode kao spisak razdvojen zarezom. Ne ističu se kao osobe koje imaju intelektualni ili neki drugi doprinos u vezi kulturnog dobra. Moguće je navesti ulogu u kreiranju pojedinih delova zapisa. Na primer, napisao je opis ili preveo na engleski itd.


Naziv

Vlasnik_zapisa

Definicija

Ime vlasnika zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vlasnik zapisa

Naziv_engleski

Record owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.

Opisi meta-podataka za objekt tipa Grupa_osoba

Opisni meta-podaci

Naziv

Usvojeno_ime

Definicija

Ime grupe osoba

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar


Naziv

Verzija_imena

Definicija

Verzija imena grupe osoba

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

KomentarNaziv

Datum_osnivanja

Definicija

Datum osnivanja grupe osoba, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum osnivanja

Naziv_engleski

Foundation date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Datum_gašenja

Definicija

Datum prestanka postojanja grupe osoba, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum gašenja

Naziv_engleski

Dismisson day

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Istorijat

Definicija

Istorijat postojanja grupe osoba, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Istorijat

Naziv_engleski

History

KomentarNaziv

Mesto

Definicija

Mesto vezano za postojanje grupe osoba, moguće je da nije precizno poznato

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Mesto

Naziv_engleski

Place

KomentarNaziv

Delatnost

Definicija

Delatnost bavljenja grupe osoba, moguće je da nije precizno poznato

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Delatnost

Naziv_engleski

Activity

KomentarNaziv

Tip

Definicija

Tip grupe osoba

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz Podskupa Tip grupe osoba, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Tip

Naziv_engleski

Type

Komentar

pravno, fizičko lice, porodica, grupa građana i sl.


Naziv

Identifikator

Definicija

Identifikator grupe osoba

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Identifikator

Naziv_engleski

Identifier

Komentar

Matični broj, PIB ili slična jedinstvena kombinacija alfanumeričkih znakova koja jedinstveno određuje grupu osoba.


Naziv

Link_opis

Definicija

Povezuje grupu osobu sa raspoloživim opisima

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

opis, jezik opisa

Naziv_srpski

Opis

Naziv_engleski

Description

Komentar

Opisi mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Link_opis ne sadrži tekst


Naziv

Link_opis.opis

Definicija

Povezuje grupu osobu sa raspoloživim opisima na srpskom

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst ili URL-adresa

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Opis

Naziv_engleski

Description

Komentar

Potpolje polja Link_opis. Opisi mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima.


Naziv

Link_opis.jezik opisa

Definicija

Povezuje grupu osobu sa raspoloživim opisima na različitim jezicima

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik opisa

Naziv_engleski

Language description

Komentar

Potpolje polja Link_opis. Opisi mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima.


Naziv

Značajni_link

Definicija

Povezuje grupu osobu sa izvorima koji su sa njom u vezi

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst ili URL-adresa

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Izvori u vezi sa grupom

Naziv_engleski

Resources related to the gruop of persons

Komentar

Izvori mogu biti na Internetu, ili u klasičnim oblicima (knjiga, skulptura, elektronski dokument itd.)


Naziv

Slika

Definicija

Povezuje grupu osobu sa slikama (portretima)

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst ili URL-adresa

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Portret(i)

Naziv_engleski

Picture(s)

Komentar

Portreti mogu biti na Internetu, ili u klasičnim izdanjima


Naziv

Član

Definicija

Član ili članovi grupe osoba

Obaveznost upisa

Ne, ako je nepoznat

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Identifikator, Uloga

Naziv_srpski

Član

Naziv_engleski

Member

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Član ne sadrži podatke. Moguće je da nema potrebe za isticianjem članova, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više članova, u kom slučaju se polje ponavlja. Član može biti pojedinac ili grupa osoba. Primer: član orkestra.


Naziv

Član.identifikator

Definicija

Identifikator člana ili grupe članova grupe osoba

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Identifikator objekta OSOBA ili GRUPA_OSOBA u sistemu

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Potpolje polja Član. Ispisuje se ime osobe ili grupe osoba i linkovi na odgovarajuće objekte.


Naziv

Član.uloga

Definicija

Uloga člana ili grupe članova u grupi osoba

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Uloga, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Uloga

Naziv_engleski

Role

Komentar

Potpolje polja Član.


Naziv

Napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa grupom osobom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Da

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Napomena, Jezik napomene

Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Napomena ne sadrži tekst. Ovde je moguće nezavisno zapisati opis grupe osoba, nevezano od linkova na biografiju.


Naziv

Napomena.napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa grupom osoba koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Potpolje polja Napomena. Ovde je moguće nezavisno zapisati opis grupe osobe, nevezano od linkova na opis.


Naziv

Napomena.jezik napomene

Definicija

Jezik unete napomene

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik napomene

Naziv_engleski

Language note

Komentar

Potpolje polja Napomena. Ovde je moguće nezavisno zapisati opis grupe osobe, nevezano od linkova na opis.

Administrativni meta-podaci

Naziv

Datum_kreiranja_zapisa

Definicija

Datum kreiranja zapisa, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum kreiranja zapisa

Naziv_engleski

Record creation date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kreator_zapisa

Definicija

Ime (imena) kreatora zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Kreator(i) zapisa

Naziv_engleski

Record creator(s)

Komentar

Moguće je da ima i više kreatora, u kom slučaju se navode kao spisak razdvojen zarezom. Ne ističu se kao osobe koje imaju intelektualni ili neki drugi doprinos u vezi kulturnog dobra. Moguće je navesti ulogu u kreiranju pojedinih delova zapisa. Na primer, napisao je opis ili preveo na engleski itd.


Naziv

Vlasnik_zapisa

Definicija

Ime vlasnika zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vlasnik zapisa

Naziv_engleski

Record owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.

Opisi meta-podataka za objekt tipa Kontrolisani_termin

Opisni meta-podaci

Naziv

Usvojeni_oblik

Definicija

Prihvaćeni oblik za termin

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Usvojeni oblik termina

Naziv_engleski

Accepted form of the term

Komentar


Naziv

Dodatak_imenu

Definicija

Dodatak usvojenom obliku za termin koji pomaže razlikovanju homonima.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Pojašnjenje usvojenog oblika termina

Naziv_engleski

Explanation of the accepted form of the term

Komentar

Dodatak imenu se koristi za razlikovanje homonima. Na primer: kosa (alat za šišanje trave).


Naziv

Neusvojeni_sinonim

Definicija

Verzija prihvaćenog oblika termina, sinonim

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Sinonim

Naziv_engleski

Synonym

Komentar

Oblici naziva termina koji se ne koriste.


Naziv

Engleski_prevod_usvojenog_oblika

Definicija

Prevod usvojenog termina i dodatka na engleski

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst prema tezaurusima Library of Congress

Linkovi

http://catalog.loc.gov/,http://www.loc.gov/lexico/servlet/lexico

Spisak potpolja


Naziv_srpski

Engleski prevod

Naziv_engleski

Translation

Komentar

Koristiti prevod usvojenog oblika i dodatka na engleski prema Library of Congress (http://catalog.loc.gov/, http://www.loc.gov/lexico/servlet/lexico).


Naziv

Objašnjenje_termina

Definicija

Opis termina

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Opis

Naziv_engleski

Description

Komentar

Tekst na srpskom koji se koristi za objašnjavanje termina.


Naziv

Nadređeni_termin

Definicija

Nadređeni, odnosno širi, termin iz sistema koji pojmovno obuhvata termin koji se opisuje.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Identifikator nadređenog termina u sistemu

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Širi termin

Naziv_engleski

Broader term

Komentar

Termin može imati više termina koji ga pojmnovno obuhvataju. Primer: Internet kao šire termine može imati Komunikacije, Računar. Ispisuje se usvojeni oblik termina i link na njega.


Naziv

Termin_u_vezi

Definicija

Termin koji je povezan po značenju sa terminom koji se opisuje.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Identifikator termina (u sistemu) koji je povezan po značenju sa terminom koji se opisuje

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Termin u vezi

Naziv_engleski

Related term

Komentar

Termin može imati više termina koji su sa njim u vezi. Primer: Računarski kriminal je u vezi sa terminima Računarski program, Baza podataka itd. Ispisuje se usvojeni oblik termina i link na njega.


Naziv

Napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa terminom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Napomena, Jezik napomene

Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Napomena ne sadrži tekst.


Naziv

Napomena.napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa terminom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Potpolje polja Napomena.


Naziv

Napomena.jezik napomene

Definicija

Jezik predhodno unete napomene

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik napomene

Naziv_engleski

Language note

Komentar

Potpolje polja Napomena.

Administrativni meta-podaci

Naziv

Datum_kreiranja_zapisa

Definicija

Datum kreiranja zapisa, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum kreiranja zapisa

Naziv_engleski

Record creation date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kreator_zapisa

Definicija

Ime (imena) kreatora zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Kreator(i) zapisa

Naziv_engleski

Record creator(s)

Komentar

Moguće je da ima i više kreatora, u kom slučaju se navode kao spisak razdvojen zarezom. Ne ističu se kao osobe koje imaju intelektualni ili neki drugi doprinos u vezi kulturnog dobra. Moguće je navesti ulogu u kreiranju pojedinih delova zapisa. Na primer, napisao je opis itd.


Naziv

Vlasnik_zapisa

Definicija

Ime vlasnika zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vlasnik zapisa

Naziv_engleski

Record owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.

Opisi meta-podataka za objekt tipa Digitalni_dokument

Opisni meta-podaci

Naziv

Ime

Definicija

Ime pridruženo digitalnom dokumentu

Obaveznost upisa

Da, obavezno je bar jedno od potpolja

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja

Ime , jezik imena

Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Title

Komentar

Upisuje se naziv koji odgovara digitalizovanom sadržaju, na primer leva strana predmeta. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Ime ne sadrži tekst. Obavezno je bar jedno od potpolja.


Naziv

Ime.ime

Definicija

Ime pridruženo digitalnom dokumentu

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Potpolje polja Ime.


Naziv

Ime.jezik imena

Definicija

Jezik imena pridruženog digitalnom dokumentu

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Prema usvojenom standardu naziva jezika


Naziv_srpski

Jezik

Naziv_engleski

Language

Komentar

Potpolje polja Ime.


Naziv

Autor

Definicija

Autor ili autori digitalnog dokumenta

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Ime i prezime, Uloga

Naziv_srpski

Autor

Naziv_engleski

Creator

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Autor ne sadrži podatke. Moguće je da autor nije poznat, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više autora, u kom slučaju se polje ponavlja. Autor može biti pojedinac ili grupa autora. Pod autorom se podrazumeva učestvovanje u procesu formiranja digitalnog dokumenta.


Naziv

Autor.ime_i_prezime

Definicija

Ime, odnosno naziv, autora digitalnog dokumenta

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Potpolje polja Autor.


Naziv

Autor.uloga

Definicija

Uloga autora ili grupe autora u stvaranju digitalnog dokumenta

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Uloga, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Uloga

Naziv_engleski

Role

Komentar

Potpolje polja Autor.


Naziv

Lokacija_digitalnog_dukumenta

Definicija

Link na elektronsku lokaciju digitalnog dokumenta (link na prezentacionu verziju dokumenta)

Obaveznost upisa

Ne, ako ne postoji

Ponavljanje podatka u opisu

Moguća

Format opisa

URL

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Link

Naziv_engleski

Link

Komentar

Moguće je da postoji više lokacija sa prezentacionom verzijom dokumenta, u kom slučaju se te lokacije i navode (za slučaj da neka od lokacija nije dostupna)


Naziv

Pridruženo_kulturno_dobro

Definicija

Veza digitalnog dokumenta sa digitalizovanim kulturnim dobrom koje dokument predstavlja (identifikator kulturnog dobra u sistemu)

Obaveznost upisa

Ne, ako ne postoji

Ponavljanje podatka u opisu

Moguća

Format opisa

Identifikator digitalizovanog kulturnog dobra (u sistemu)

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Link

Naziv_engleski

Link

Komentar

Prezentacionu verziju digitalnog dokumenta povezuje sa digitalizovanim kulturnim dobrom koje dokument predstavlja. Moguće je da postoji više digitalizovanih kulturnih dobara koje dokument predstavlja. Na primer, na jednoj fotografiji se nalaze 2 kulturna dobra.Naziv

Napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa digitalnim dokumentom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Napomena, Jezik napomene

Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Napomena ne sadrži tekst.


Naziv

Napomena.napomena

Definicija

Bilo kakve napomene na srpskom jeziku u vezi sa digitalnim dokumentom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Potpolje polja Napomena.


Naziv

Napomena.jezik napomene

Definicija

Jezik predhodno unete napomene

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik napomene

Naziv_engleski

Language note

Komentar

Potpolje polja Napomena.

Administrativni meta-podaci

Naziv

Datum_kreiranja_arhivskog_dokumenta

Definicija

Datum formiranja arhivske verzije digitalnog dokumenta, moguće je da datum nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum kreiranja arhivskog dokumenta

Naziv_engleski

Archive date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Format_digitalnog_dokumenta

Definicija

Format dokumenta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Format(i) digitalnog dokumenta

Naziv_engleski

Digital document format(s)

Komentar

U formi slobodnog teksta se navodi format digitalnog dokumenta (standardizovani nazivi formata - tiff, jpg, gif, mpg, mp3; rezolucija audio ili vizuelnog skeniranja, dubina boja itd.). Moguće je da postoji više formata dokumenta koji ulaze u pezentaciju, u kom slučaju se navode redom, razdvojeni zarezom.

Ako postoji razlika između arhivske i prezentacione verzije digitalnog dokumenta navode se formati i jedne i druge verzije.


Naziv

Veličina

Definicija

Dimenzije digitalnog dokumenta u bajtima

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Veličina

Naziv_engleski

Size

Komentar

Ako postoji razlika između arhivske i prezentacione verzije digitalnog dokumenta navode se veličine i jedne i druge verzije.


Naziv

MIME_format_digitalnog_dokumenta

Definicija

Format digitalnog dokumenta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema MIME standardu

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

MIME format(i) digitalnog dokumenta

Naziv_engleski

Digital document MIME format(s)

Komentar

Moguće je da postoji više formata dokumenta koji ulaze u pezentaciju, u kom slučaju se navode redom, razdvojeni zarezom.

Ako postoji razlika između arhivske i prezentacione verzije digitalnog dokumenta navode se formati i jedne i druge verzije.


Naziv

Uređaj

Definicija

Naziv uređaja kojim je izvršena digitalizacija dokumenta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Uređaj(i) kojim(a) je obavljena digitalizacija

Naziv_engleski

Capture device(s)

Komentar

U formi slobodnog teksta se navodi naziv(i) uređaja kojim(a) je izvršena digitalizacija. Moguće je da postoji više uređaja, u kom slučaju se navode redom, razdvojeni zarezom.


Naziv

Autorska_prava

Definicija

Opis autorskih prava koje polažu vlasnik ili vlasnici digitalizovanog dokumenta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Autorska prava

Naziv_engleski

Rights

Komentar

Na primer, vlasnik Copyright-a, (nije)dozvoljeno profitabilno korišćenje, korišćenje samo u celini sa napomenom o poreklu itd.

Ako postoji razlika između arhivske i prezentacione verzije digitalnog dokumenta navode se prava i za jednu i za drugu verziju.


Naziv

Prava_pristupa

Definicija

Opis prava pristupa digitalnom dokumentu

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Prava pristupa

Naziv_engleski

Access rights

Komentar

Format zapisa je u nadležnosti vlasnika digitalnog dokumenta, Primer: slobodno dostupno, dostupno samo sa opsega IP-adresa itd.

Ako postoji razlika između arhivske i prezentacione verzije digitalnog dokumenta navode se prava i za jednu i za drugu verziju.


Naziv

Lokacija_arhivskog_dokumenta

Definicija

Adresa lokacije arhivske verzije digitalinog dokumenta.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Lokacija arhivskog digitalnog dokumenta

Naziv_engleski

Archive location

Komentar

Moguće je da postoji više kipoja arhivske verzije digitalnog dokumenta. Može biti dato kao URL ili URN (universal resource name)


Naziv

Vlasnik_digitalnog_dokumenta

Definicija

Ime vlasnika dokumenta koji predstavlja digitalizovano kulturno dobro

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vlasnik digitalizovanog objekta

Naziv_engleski

Digital object owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.

Ako postoji razlika između arhivske i prezentacione verzije digitalnog dokumenta navode se vlasnici i za jednu i za drugu verziju.


Naziv

Datum_kreiranja_zapisa

Definicija

Datum kreiranja zapisa, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum kreiranja zapisa

Naziv_engleski

Record creation date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kreator_zapisa

Definicija

Ime (imena) kreatora zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Kreator(i) zapisa

Naziv_engleski

Record creator(s)

Komentar

Moguće je da ima i više kreatora, u kom slučaju se navode kao spisak razdvojen zarezom. Moguće je navesti ulogu u kreiranju pojedinih delova zapisa. Na primer, napisao je opis ili preveo na engleski itd.


Naziv

Vlasnik_zapisa

Definicija

Ime vlasnika zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vlasnik zapisa

Naziv_engleski

Record owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.

Opisi meta-podataka za objekt tipa Digitalizovano_kulturno_dobro

Opisni meta-podaci

Naziv

Naziv

Definicija

Naziv originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da, obavezno je bar jedno od potpolja

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja

Stvarni naziv, Originalni naziv, Verzija naziva

Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Title

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Ime ne sadrži tekst. Obavezno je bar jedno od potpolja.


Naziv

Naziv.Stvarni naziv

Definicija

Stvarni naziv kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Stvarni naziv

Naziv_engleski

Title

Komentar

Potpolje polja Naziv.


Naziv

Naziv.Originalni naziv

Definicija

Originalni naziv kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Potpolje polja Naziv.


Naziv

Naziv.Verzija naziva

Definicija

Verzija naziva kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja

Verzija naziva, Tip verzije, Jezik verzije

Naziv_srpski

Verzija naziva

Naziv_engleski

Title version

Komentar

Potpolje polja Naziv.Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Naziv.Verzija naziva ne sadrži tekst. Obavezno je bar jedno od potpolja.


Naziv

Naziv.Verzija naziva.Verzija naziva

Definicija

Verzija naziva kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Verzija naziva

Naziv_engleski

Title version

Komentar

Potpolje polja Verzija naziva.


Naziv

Naziv.Verzija naziva.Tip verzije

Definicija

Tip verzije naziva kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Tip verzije naziva, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Tip verzije naziva

Naziv_engleski

Title version type

Komentar

Potpolje polja Naziv.Verzija naziva. Polje sadrži informaciju o kakvoj verziji naziva je reč.


Naziv

Naziv.Verzija naziva.Jezik verzije

Definicija

Jezik verzije naziva kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik verzije naziva

Naziv_engleski

Title version language

Komentar

Potpolje polja Naziv.Verzija naziva


Naziv

Autor

Definicija

Autor ili autori originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne, ako je nepoznat – Preporučuje se

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Identifikator, Uloga

Naziv_srpski

Autor

Naziv_engleski

Creator

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Autor ne sadrži podatke. Moguće je da autor nije poznat, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više autora, u kom slučaju se polje ponavlja. Autor može biti pojedinac ili grupa autora. Pod autorom se podrazumeva intelektualni doprinos stvaranju kulturnog dobra.


Naziv

Autor.identifikator

Definicija

Identifikator autora ili grupe autora kulturnog dobra

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Identifikator objekta OSOBA ili GRUPA_OSOBA u sistemu

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Potpolje polja Autor. Ispisuje se ime osobe ili grupe osoba i linkovi na odgovarajuće objekte.


Naziv

Autor.uloga

Definicija

Uloga autora ili grupe autora u stvaranju kulturnog dobra

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Uloga, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Uloga

Naziv_engleski

Role

Komentar

Potpolje polja Autor.


Naziv

Saradnik

Definicija

Saradnik ili saradnici u stvaranju originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Preporučuje se

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Identifikator, Uloga

Naziv_srpski

Saradnik

Naziv_engleski

Contributor

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Saradnik ne sadrži podatke. Moguće je da Saradnik ne postoji ili nije poznat, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više Saradnika, u kom slučaju se polje ponavlja. Saradnik može biti pojedinac ili grupa. Saradnik odgovara sekundarnom autorstvu u bibliografskom opisu i može biti prevodilac, ilustrator, pisac predgovora, fotograf, ako je u pitanju osoba, odnosno osnivač, sponzor, ako je u pitanju korporativno telo.


Naziv

Saradnik.identifikator

Definicija

Identifikator saradnika ili grupe saradnika na stvaranju kulturnog dobra

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Identifikator objekta OSOBA ili GRUPA_OSOBA u sistemu

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime saradnika

Naziv_engleski

Collabirator’s name

Komentar

Potpolje polja Saradnik. Ispisuje se ime osobe ili grupe osoba i linkovi na odgovarajuće objekte.


Naziv

Saradnik.uloga

Definicija

Uloga Saradnika ili grupe saradnika u stvaranju kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Preporučuje se

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Uloga, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Uloga saradnika

Naziv_engleski

Collabirator’s role

Komentar

Potpolje polja Saradnik.


Naziv

Predmetna odrednica

Definicija

Predmetna odrednica kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Predmetna odrednica, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Predmetna odrednica

Naziv_engleski

Subject

Komentar

Predmetne odrednice, odnosno ključne reči iz kontrolisanog rečnika. Može ih biti više.


Naziv

Klasifikacija

Definicija

Oznaka klasifikacije prema kojoj se vršu klasifikacija originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Klasifikaciona šema, Klasifikacioni identifikator, Klasifikaciona grupa

Naziv_srpski

Klasifikacija

Naziv_engleski

Classification

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži podatke. Moguće je da klasifikacija nije data, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više vrsta kalsifikacije i više klasifikacionih identifilatora (i u istoj klasifikaciji), u kom slučaju se polje ponavlja.


Naziv

Klasifikacija.klasifikaciona šema

Definicija

Oznaka klasifikacione šeme

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Klasifikaciona_šema, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Klasifikaciona_šema

Naziv_engleski

Classification_scheme

Komentar

Potpolje polja Klasifikacija. Može biti UDC, Mathematical subject Classification, ...


Naziv

Klasifikacija.klasifikacioni identifikator

Definicija

Identifikator pri odgovarajućoj klasifikacionoj šemi

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

U skladu sa odgovarajućom klasifikacionom šemom

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Klasifikacioni_id

Naziv_engleski

Classification_id

Komentar

Potpolje polja Klasifikacija. U okviru jedne klasifikacione šeme moguće je postojanje više klasifikacionih identifikatora.


Naziv

Klasifikacija.klasifikaciona grupa

Definicija

Grupa pri odgovarajućoj klasifikacionoj šemi

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Klasifikaciona grupa

Naziv_engleski

Classification group

Komentar

Potpolje polja Klasifikacija. U okviru jedne klasifikacione šeme moguće je postojanje jedne klasifikacione grupe.


Naziv

Opis

Definicija

Opis kulturnog dobra u formi slobodnog teksta.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Opis, Jezik opisa

Naziv_srpski

Opis

Naziv_engleski

Description

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Opis ne sadrži tekst. Na primer za knjigu, može biti sadržaj knjige, apstrakt, reference itd.


Naziv

Opis.opis

Definicija

Opis kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Opis

Naziv_engleski

Description

Komentar

Potpolje polja Opis.


Naziv

Opis.Јеzik opisa

Definicija

Jezik opisa kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik opisa

Naziv_engleski

Description language

Komentar

Potpolje polja Opis.


Naziv

Značajni_link

Definicija

Povezuje kulturno dobro sa izvorima koji su sa njim u vezi

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst ili URL-adresa

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Izvori u vezi sa kulturnim dobrom

Naziv_engleski

Resources related to the object

Komentar

Izvori mogu biti na Internetu, ili u klasičnim oblicima (knjiga, skulptura, elektronski dokument itd.)


Naziv

Kategorija

Definicija

Podaci o proglašenju za kulturno dobro i proglašenju kategorije kulturnog dobra.

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Datum_proglašenja, Rešenje_proglašenja, Proglašavač_kulturnog_dobra,

Nacionalna_kategorija, Datum_nacionalne_kategorizacije, Rešenje_nacionalne_kategorizacije, Internacionalna_kategorija, Datum_internacionalne_kategorizacije

Naziv_srpski

Kategorija objekta

Naziv_engleski

Category of the object

Komentar

Objekt može biti proglašen za kulturno dobro, može biti kategorisan i može biti na listi UNESCO. Samo polje ne sadrži podatke.


Naziv

Kategorija.Datum_proglašenja

Definicija

Datum proglašenja za nacionalno kulturno dobro

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum proglašenja za nacionalno kulturno dobro

Naziv_engleski

Date of inscribing on the national list of cultural monuments

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kategorija. Rešenje_proglašenja

Definicija

Rešenje prema kome je objekat proglašen za kulturno dobro

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Rešenje o proglašenju za za kulturno dobro

Naziv_engleski

Decision for inscribing on the national list of cultural monuments

Komentar

Broj rešenja i gde je objavljeno


Naziv

Kategorija. Proglašavač_kulturnog_dobra

Definicija

Ko je doneo rešenje prema kome je objekat proglašen za kulturno dobro

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Institucija koja je proglasila kulturno dobro

Naziv_engleski

Institution that make the decision for inscribing on the national list of cultural monuments

Komentar

Ko je izdao rešenje


Naziv

Kategorija. Nacionalna_kategorija

Definicija

Kategorija kulturnog dobra prema nacionalnoj klasifikaciji

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Nacionalna kategorija kulturnog dobra, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Nacionalna kategorija kulturnog dobra

Naziv_engleski

National category of the cultural monument

Komentar

Kategorija može biti: nije proglašeno za kulturno dobro, proglašeno ali nekategorisano, od izuzetnog značaja A, od velikog značaja B, od značaja C


Naziv

Kategorija. Datum_nacionalne_kategorizacije

Definicija

Datum kada je izvršena nacionalna kategorizacija kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum izvršenja nacionalne kategorizacije

Naziv_engleski

Date of the national categorization

Komentar

Upisuje se, ako je objekat kategorisan. Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kategorija. Rešenje_nacionalne_kategorizacije

Definicija

Rešenje prema kome je objektu određena nacionalna kategorija kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Rešenje o kategorisanju

Naziv_engleski

Decision for the national categorization

Komentar

Broj rešenja i gde je objavljeno


Naziv

Kategorija.Proglašavač_kategorije

Definicija

Ko je doneo rešenje prema kome je objekat kategorisan

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Institucija koja je proglasila kategoriju kulturnog dobra

Naziv_engleski

Institution that make the decision for the national categorization

Komentar

Ko je izdao rešenje


Naziv

Kategorija. Internacionalna_kategorija

Definicija

Kategorija kulturnog dobra prema internacionalnoj klasifikaciji

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Da

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Kategorija, Datum, Rešenje, Proglašavač

Naziv_srpski

Internacionalna kategorija kulturnog dobra

Naziv_engleski

International category of the cultural monument

Komentar

Obavezno se upisuje ako postoji međunarodna kategorija objekta. Kategorija može biti: UNESCO World Heritage List ... Samo polje ne sadrži podatke.


Naziv

Kategorija.Internacionalna_kategorija.Kategorija

Definicija

Kategorija kulturnog dobra prema internacionalnoj klasifikaciji

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Internacionalna kategorija kulturnog dobra, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Tip internacionalne kategorija kulturnog dobra

Naziv_engleski

Type of the International category of the cultural monument

Komentar

Upisuje se ako je objekt kategorisan


Naziv

Kategorija.Internacionalna_kategorija.Datum

Definicija

Datum kada je izvršena internacionalna kategorizacija kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum izvršenja internacionalne kategorizacije

Naziv_engleski

Date of the international inscription

Komentar

Upisuje se, ako je objekat kategorisan. Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kategorija. Internacionalna_kategorija.Rešenje

Definicija

Rešenje prema kome je objektu određena internacionalna kategorija kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst, Link na međunarodnu listu u kojoj je objekat kategorisan

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Rešenje o internacionalnom kategorisanju

Naziv_engleski

Decision for the international categorization

Komentar

Upisuje se ako je objekat kategorisan, Broj rešenja i gde je objavljeno


Naziv

Kategorija. Internacionalna_kategorija.Proglašavač

Definicija

Ko je doneo rešenje prema kome je objekat kategorisan

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Institucija koja je proglasila kategoriju kulturnog dobra

Naziv_engleski

Institution that make the decision for the international categorization

Komentar

Ko je izdao rešenje


Naziv

Podaci o nastanku

Definicija

Podaci o nastanku kulturnog dobra i njegovih verzija.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Datum_nastanka, Mesto_nastanka, Verzija

Naziv_srpski

Podaci o nastanku

Naziv_engleski

Provenance

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Podaci o nastanku ne sadrži podatke. Moguće je da podaci o datumu i mestu nisi poznati, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je razlikovati datum/mesto nastanka, recimo pisanja kulturnog dobra, i datum/mesto prvog štampanja koji se onda vodi kao datum/mesto verzije kulturnog dobra.


Naziv

Podaci o nastanku.datum nastanka

Definicija

Datum nastanka kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum nastanka kulturnog dobra

Naziv_engleski

Date of creation of the cultural monument

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte. Kod kulturnih dobara koja se štampaju ovaj datum se može odnositi na datum nastanka ili datum štampanja, tj. datum nastanka štampane verzije dobra.


Naziv

Podaci o nastanku.mesto nastanka

Definicija

Mesto nastanka kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguća

Format opisa

Iz podskupa Geografska odrednica, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Mesto nastanka kulturnog dobra

Naziv_engleski

Provenance of creation of the cultural monument

Komentar

Kod kulturnih dobara koja se štampaju može se odnositi na mesto nastanka ili mesto štampanja, tj. mesto nastanka štampane verzije dobra.


Naziv

Podaci o nastanku.verzija

Definicija

Verzija kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguća

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Opis verzije, Jezik opisa verzije, Datum verzije, Mesto verzije, Država verzije

Naziv_srpski

Verzija kulturnog dobra

Naziv_engleski

Version of the cultural monument

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži podatke. Moguće je da podaci o verzijama nisi poznati ili da kulturno dobro nema verzija (recimo drugo izdanje štampanog dela), u kom slučaju se polje ne piše.


Naziv

Podaci o nastanku.verzija.opis verzije

Definicija

Opis verzije u kojoj se pojavljuje kulturno dobro

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Opis verzije kulturnog dobra

Naziv_engleski

Version description of the cultural monument

Komentar

Tekst pojašnjava o kakvoj verziji je reč: posebno izdanje, varijanta dela, ...


Naziv

Podaci o nastanku.verzija.jezik opisa verzije

Definicija

Jezik opisa verzije u kojoj se pojavljuje kulturno dobro

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik opis verzije kulturnog dobra

Naziv_engleski

Version description of the cultural monument

Komentar

Sadrži jezik opisa verzije kulturnog dobra.


Naziv

Datum_mesto.verzija.datum_verzije

Definicija

Datum nastanka verzije kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum nastanka verzije kulturnog dobra

Naziv_engleski

Date of creation of the version of the cultural monument

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte. Kod kulturnih dobara koja se štampaju ovaj datum se odnosi na datum štampanja, tj. datum nastanka štampane verzije dobra.


Naziv

Datum_mesto.verzija.mesto_nastanka

Definicija

Mesto nastanka verzije kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguća

Format opisa

Iz podskupa Geografska odrednica, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Mesto nastanka verzije kulturnog dobra

Naziv_engleski

Place of creation of the version of the cultural monument

Komentar

Kod kulturnih dobara koja se štampaju odnosi se na mesto štampanja, tj. mesto nastanka štampane verzije dobra.


Naziv

Datum_mesto.verzija.država_nastanka

Definicija

Država nastanka verzije kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguća

Format opisa

Iz podskupa Geografska odrednica, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Država nastanka verzije kulturnog dobra

Naziv_engleski

Country of creation of the version of the cultural monument

Komentar

Kod kulturnih dobara koja se štampaju odnosi se na mesto štampanja, tj. mesto nastanka štampane verzije dobra.


Naziv

Fizički opis

Definicija

Dimenzije originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Naziv dimenzije, vrednost, opis

Naziv_srpski

Fizički opis

Naziv_engleski

Physical description

Komentar

Odnosi se na originalno kulturno dobro, ne na digitalizovanu reprezentaciju. Upisuje sae kao potpolja. Ako je kulturno dobro elektronsko, onda dimenzija uključuje i memorijsku veličinu.


Naziv

Fizički opis.naziv_dimenzije

Definicija

Ime dimenzije originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Iz podskupa Naziv dimenzije, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Naziv dimenzije

Naziv_engleski

Name of dimension

KomentarNaziv

Fizički opis.vredsnost

Definicija

Vrednost dimenzije originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vrednost fizičke dimenzije

Naziv_engleski

Value of dimension

KomentarNaziv

Fizički opis.opis

Definicija

Fizički opis u tekstualnoj formi

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Opis

Naziv_engleski

Description

KomentarNaziv

Materijal

Definicija

Materijal od koga je napravljeno originalno kulturno dobro

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Materijal, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Materijal

Naziv_engleski

Material

Komentar

Moguće je da je kulturno dobro sastavljeno od više materijala (recimo kamen i staklo), tako da je polje ponovljivo.


Naziv

Tip

Definicija

Tip originalnog kulturnor dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Tip, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Tip

Naziv_engleski

Type

Komentar

Tip kulturnog dobra treba da je u skladu sa standardnom klasifikacijom. Može biti (tekst, slika, ploča, skulptura, elektronski dokument itd.)


Naziv

Nabavka

Definicija

Podaci o nabavci kulturnog dobra.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

vrsta_nabavke, datum_nabavke

Naziv_srpski

Nabavka kulturnog dobra

Naziv_engleski

Object aquistion

KomentarNaziv

Nabavka.vrsta_nabavke

Definicija

Podaci o načinu nabavke kulturnog dobra.

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Način nabavke kulturnog dobra, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Način nabavke kulturnog dobra

Naziv_engleski

The way of aquisition of the object

KomentarNaziv

Nabavka.datum_nabavke

Definicija

Datum nabavke kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum

Naziv_engleski

Date of aquisition

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Objekt_u_vezi

Definicija

Objekt koji je povezan po značenju sa objektom koji se opisuje.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Identifikator objekta (u sistemu) koji je povezan po značenju sa objektom koji se opisuje

Linkovi


Spisak potpolja

Tip_veze, Identifikator

Naziv_srpski

Objekt u vezi

Naziv_engleski

Related object

Komentar

Objekt može imati više objekata koji su sa njim u vezi. Tip veze i identifikacija se opisuju potpoljima. Samo polje nema sadržaj.


Naziv

Objekt_u_vezi.tip_veze

Definicija

Tip veze objekta koji je povezan po značenju sa objektom koji se opisuje.

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Iz podskupa Tip veze objekata, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Tip veze

Naziv_engleski

Type of relation

Komentar

Potpolje polja Objekt_u_vezi. Recimo više obrada istog dokumenta, ili druga poglavlja iste knjige.


Naziv

Objekt_u_vezi.identifikator

Definicija

Identifikator objekta koji je povezan po značenju sa objektom koji se opisuje.

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Identifikator objekta (u sistemu) koji je povezan po značenju sa objektom koji se opisuje

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Identifikator objekta u vezi

Naziv_engleski

Related object ID

Komentar

Potpolje polja Objekt_u_vezi. Ispisuje se naziv objekta i link na njega.


Naziv

Istorijat

Definicija

Istorijat kulturnog dobra u formi slobodnog teksta.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Istorijat, Jezik Istorijata

Naziv_srpski

Istorijat

Naziv_engleski

History

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Istorijat ne sadrži tekst. Istorijat se odnosi na samo kulturno dobro, ali je moguće dati i prikaz istorijskih, političkih i drugih uslova u kojima delo nastanje.


Naziv

Istorijat. istorijat

Definicija

Istorijat kulturnog dobra na srpskom jeziku

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Istorijat kulturnog dobra

Naziv_engleski

Object’s history

Komentar

Potpolje polja Istorijat.


Naziv

Istorijat. jezik

Definicija

Jezik istorijata kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik istorijata kulturnog dobra

Naziv_engleski

Language of history

Komentar

Potpolje polja Istorijat.


Naziv

Vlasnik_kulturnog_dobra

Definicija

Ime vlasnika kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vlasnik kulturnog dobra

Naziv_engleski

Owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.


Naziv

Signatura

Definicija

Signatura kulturnog dobra kod vlasnika

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Signatura

Naziv_engleski

Source object id

Komentar

Polje sadrži oznaku pod kojom je kod vlasnika originalnog kulturnog dobra samo dobro jedinstveno određeno i na osnovu čega može biti locirano. Može biti sastavljena i od više delova, na osnovu načina kojim se u konkretnoj instituciji koriste.


Naziv

Bibliografija

Definicija

Bibliografija o kulturnom dobru

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst, ili link na bibliografski jedinicu

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Bibliografija

Naziv_engleski

Bibliography

Komentar

Polje sadrži odrednicu na bibliografsku jedinicu o kultuenom dobru


Naziv

Napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa kulturnim dobrom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Napomena,Jezik napomene

Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Napomena ne sadrži tekst.


Naziv

Napomena.napomena

Definicija

Bilo kakve napomene na srpskom jeziku u vezi sa kulturnim dobrom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Potpolje polja Napomena.


Naziv

Napomena.language

Definicija

Jezik napomene

Obaveznost upisa


Ponavljanje podatka u opisu


Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik napomene

Naziv_engleski

Language note

Komentar

Potpolje polja Napomena.

Administrativni meta-podaci

Naziv

Autorska_prava

Definicija

Opis autorskih prava koje polažu vlasnik ili vlasnici originalnog i digitalizovanog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Autorska prava

Naziv_engleski

Rights

Komentar

Na primer, vlasnik Copyright-a, (nije)dozvoljeno profitabilno korišćenje, korišćenje samo u celini sa napomenom o poreklu itd.


Naziv

Prava_pristupa

Definicija

Opis prava pristupa digitalizovanom kulturnom dobru

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Prava pristupa

Naziv_engleski

Access rights

Komentar

Format zapisa je u nadležnosti vlasnika digitalnog dokumenta, Primer: slobodno dostupno, dostupno samo sa opsega IP-adresa itd.


Naziv

Datum_kreiranja_zapisa

Definicija

Datum kreiranja zapisa, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum kreiranja zapisa

Naziv_engleski

Record creation date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Kreator_zapisa

Definicija

Ime (imena) kreatora zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Kreator(i) zapisa

Naziv_engleski

Record creator(s)

Komentar

Moguće je da ima i više kreatora, u kom slučaju se navode kao spisak razdvojen zarezom. Moguće je navesti ulogu u kreiranju pojedinih delova zapisa. Na primer, napisao je opis ili preveo na engleski itd.


Naziv

Vlasnik_zapisa

Definicija

Ime vlasnika zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Vlasnik zapisa

Naziv_engleski

Record owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.

Opisi meta-podataka za Klasično_izdanje (proširenja objekta tipa Digitalizovani_dokument)

Opisni meta-podaci

Naziv

Jezik

Definicija

Naziv jezika vezanog za originalno kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja

Jezik, Tip

Naziv_srpski

Jezik

Naziv_engleski

Language

Komentar

Samo polje Jezik ne sadrži vrednost. Upisuje se samo vrednost odgovarajućih potpolja.


Naziv

Jezik.jezik

Definicija

Naziv jezika vezanog za originalno kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema usvojenom standardu naziva jezika

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Jezik

Naziv_engleski

Language

Komentar

Navodi se jezik na kome je pisano kulturno dobro ili neki njegov deo. Moguće je da ima više jezika na kojima je pisano jedno kulturno dobro ove vrste.


Naziv

Jezik.Tip

Definicija

Deo originalnog kulturnog dobra za koje se povezuje jezik

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Tip jezika kulturnog dobra skupa Kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Tip

Naziv_engleski

Type

Komentar

Navodi se deo kulturnog dobra za koji je vezan navedeni jezik. Moguće je da ima više jezika na kojima je pisano jedno kulturno dobro ove vrste.


Naziv

Izdanje

Definicija

Izdanje originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodni tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Izdanje

Naziv_engleski

Edition

Komentar

Moguće da je kulturno dobro ima više izdanja.


Naziv

Identifikator

Definicija

Informacija koja određuje referencu dobra u nekom kontekstu

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Identifikator

Naziv_engleski

Identifier

Komentar

Recimo ISSN, ISBN


Naziv

Sadržaj

Definicija

Informacija o sadržaju kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Sadržaj

Naziv_engleski

Table of content

KomentarNaziv

Izdavačka kolekcija

Definicija

Informacija o izdavačkoj kolekciji kojoj pripada kulturno dobro

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Izdavačka kolekcija

Naziv_engleski

Collection

KomentarNaziv

Štampar

Definicija

Ime štampara originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Izdavač

Naziv_engleski

Printer

KomentarNaziv

Mesto štampanja

Definicija

Mesto štampanja originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Geografska odrednica, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Mesto štampanja

Naziv_engleski

Place of printing

KomentarNaziv

Izdavač

Definicija

Ime izdavača originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Izdavač

Naziv_engleski

Publisher

Komentar

Moguće da je kulturno objavljeno u saradnji više izdavača.


Naziv

Mesto izdanja

Definicija

Mesto izdanja originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Mesto izdanja

Naziv_engleski

Place of publishing

KomentarNaziv

Datum izdanja

Definicija

Datum izdanja originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum izdanja

Naziv_engleski

Date of publishing

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Cobiss identifikator

Definicija

Identifikator iz Cobiss sistema

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Prema pravilima Cobiss sistema

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Cobiss identifikator

Naziv_engleski

Cobiss identifier

KomentarOpisi meta-podataka za Muzejska dobra (proširenja objekta tipa Digitalizovani_dokument)

Opisni meta-podaci

Naziv

Broj_delova

Definicija

Broj delova od kojih je objekat sačinjen

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Ceo pozitivan broj

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Broj delova

Naziv_engleski

Number of parts

KomentarNaziv

Epoha

Definicija

Epoha nastanka objekta

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Epoha, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Broj delova

Naziv_engleski

Number of parts

Komentar

Upisuje se epoha ili nepoznato


Naziv

Potpis_na_delu

Definicija

Potpis autora na delu

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Potpis autora na delu

Naziv_engleski

Author’s signature on the monument

Komentar

Upisuje se potpis ili ne postoji


Naziv

Natpis_na_delu

Definicija

Natpis na delu

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Natpis na delu

Naziv_engleski

Text on the monument

Komentar

Upisuje se natpis ili ne postoji


Naziv

Tehnika

Definicija

Tehnika pravljenja objekta

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Da

Format opisa

Iz podskupa Tehnika, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Tehnika

Naziv_engleski

Techics

KomentarNaziv

Stil

Definicija

Stil pravljenja objekta

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Da

Format opisa

Iz podskupa Stil, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Stil

Naziv_engleski

Style

KomentarNaziv

Nalaz

Definicija

Podaci o nalaženju objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Da

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Pronađeni_deo, Datum, Lokalitet

Naziv_srpski

Nalaz

Naziv_engleski

Finding

Komentar

Daje se za objekte koji su pronađeni tokom istraživanja na terenu. Ponavlja se ako je objekat pronađen na više mesta ili u različitim terminima


Naziv

Nalaz. Pronađeni_deo

Definicija

Pronađeni deo objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodni tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Deo

Naziv_engleski

Part

Komentar

Naziv pronađenog dela objekta (ukoliko je objekat pronađen u više navrata) na koji se odnose naredni datum, lokalitet itd.


Naziv

Nalaz.Datum

Definicija

Datum nalaženja objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

yyyy[-mm[-dd]][/yyyy[-mm[-dd]]]

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Datum

Naziv_engleski

Date

Komentar

Ako je poznat tačan datum, navodi se u formatu yyyy-mm-dd, ako se znaju samo godina i mesec unosi se yyyy-mm. Ako se zna samo godina unosi se yyyy. Ako se zna samo opseg u kojem se nalazi datum koristi se / pri čemu za deo zapisa iza crte važe ista pravila kao i za deo pre crte.


Naziv

Nalaz.Lokalitet

Definicija

Podaci o lokalitetu nalaženja objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa


Linkovi


Spisak potpolja

Ime, Ime dela lokaliteta, Koordinate, Mesto, Opština, Region, Država

Naziv_srpski

Lokalitet

Naziv_engleski

Place

KomentarNaziv

Nalaz.Lokalitet.Ime

Definicija

Ime lokaliteta nalaženja objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Ime_lokaliteta, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Ako je lokalitet u samom mestu unose se oba polja (lokalitet.ime, lokalitet.mesto) ili se lokalitet dodatno specificira


Naziv

Nalaz.Lokalitet.Ime_dela_lokaliteta

Definicija

Ime dela lokaliteta na kome je objekat pronađen

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Deo lokaliteta

Naziv_engleski

Part

Komentar

Preciznije određuje mesto pronalaženja objekta


Naziv

Nalaz.Lokalitet.Koordinate

Definicija

Koordinate na kojima je objekat pronađen

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Koordinate

Naziv_engleski

Coordinates

Komentar

Preciznije određuje mesto pronalaženja objekta, recimo podaci iz GPS-a


Naziv

Nalaz.Lokalitet.Mesto

Definicija

Mesto kod koga se nalazi lokaliteta nalaženja objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Mesto, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Mesto

Naziv_engleski

Settlement

Komentar

Mesto u čijoj blizini je lokalitet, ako je lokalitet u samom mestu unose se oba polja (lokalitet.ime, lokalitet.mesto)


Naziv

Nalaz.Lokalitet.Opština

Definicija

Opština na kojoj se nalazi lokaliteta nalaženja objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Opštine, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Opština

Naziv_engleski

Municipality

KomentarNaziv

Nalaz.Lokalitet.Region

Definicija

Region u kome se nalazi lokaliteta nalaženja objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Region, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Region

Naziv_engleski

Region

KomentarNaziv

Nalaz.Lokalitet.Država

Definicija

Država u kojoj se nalazi lokaliteta nalaženja objekta

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Država, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Država

Naziv_engleski

Country

Komentar


Opisi meta-podataka za Arhivske dokumente (proširenja objekta tipa Digitalizovani_dokument)

Opisni meta-podaci

Naziv

Nivo_opisa

Definicija

Nivo opisa arhivskog dokumeta

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Nivo opisa, skupa kontrolisanih termina

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Nivo opisa

Naziv_engleski

Level of archival description

Komentar

Odogovara polju 3.1.4 ISAD(G) i atributu LEVEL elementa archdesc EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata


Naziv

Preuzimanje_građe

Definicija

Način preuzimanja arhivske građe

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Preuzimanje građe

Naziv_engleski

Acquisition information

Komentar

Odogovara polju 3.2.4 ISAD(G) i elementu acqinfo EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata


Naziv

Rokovi_čuvanja

Definicija

Rokovi za vrednovanje, uništavanje i čuvanje arhivske građe

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Rokovi čuvanja

Naziv_engleski

Apprasial information

Komentar

Odogovara polju 3.3.2 ISAD(G) i elementu appraisal EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata


Naziv

Dopune

Definicija

Informacije o dorunama arhivske građe

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Dopune

Naziv_engleski

Accruals

Komentar

Odogovara polju 3.3.3 ISAD(G) i elementu accruals EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata


Naziv

Fizičke_osobine

Definicija

Informacije o fizičkom stanju arhivske građe i dodatnim zahtevima vezanih za njeno čuvanje.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Fizičke osobine i tehnički zahtevi

Naziv_engleski

Physical characteristics and techincal requirements

Komentar

Odogovara polju 3.4.4 ISAD(G) i elementu phystech EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata


Naziv

Postojanje_i_mesto_čuvanja_originala

Definicija

Postojanje i mesto čuvanja originala

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Postojanje i mesto čuvanja originala

Naziv_engleski

Location of originals

Komentar

Odogovara polju 3.5.1 ISAD(G) i elementu originalsloc EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata


Naziv

Postojanje_i_mesto_čuvanja_kopije

Definicija

Postojanje i mesto čuvanja kopije

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Postojanje i mesto čuvanja kopije

Naziv_engleski

Alternative form availavle

Komentar

Odogovara polju 3.5.2 ISAD(G) i elementu altformavail EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata


Naziv

Propisi

Definicija

Nabrajanje pravila, standarda, konvencija i protokola korišćenih prilikom opisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi


Spisak potpolja


Naziv_srpski

Propisi

Naziv_engleski

Descriptive rules

Komentar

Odogovara polju 3.7.2 ISAD(G) i elementu descrules EAD standarda za opis arhivskoh dokumenata

Zahtev za poštovanje protokola za razmenu podataka

Poštovanje ovih protokola olakšaće međuoperatibilnost različitih baza:

Međunarodni standardi koji su u vezim sa opisima

Način importovanja/eksportovanja iz/u formate međunarodnih standarda za meta-podatke

OSOBA

GRUPA_OSOBA

biografija bioghist (EAD), 3.2.2 (ISAD)

KONTROLISANI_TERMIN

DIGITALNI_DOKUMENT

NCD

DC

ISAD

EAD

TEL AP

Library of Congress

ime


Title

3.1.2

unittitle

title

description_title


ime_originalnotitleime_srpsko
title.alternativeime_englesko
title.alternative


autor


Creator

3.2.1

origination

creatoridentifikator
creatorulogalabel=''uloga''

creatorRole


saradnik


Contributor

3.2.1

origination

contributoridentifikator
contributorulogalabel=''uloga''

contributorRole


predmetna_odrednica


Subject, Coverage


index

subject, coverage.Spatial

description_subject

Klasifikacija3.3.4

arrangement

subject


opis


Description, abstract, tableOfContents

3.3.1

scopecontent

description, description .abstract, description. tableOfContents

description_summary, description_content_list

značajni_link


isReferencedBy, references

3.4.5

ref

otherfindaid

descriptionURL

external_descriptive_information

datum_mesto
datum_nastanka

Date

3.1.3

unitdate

date.Created, date.Issued

description_coverage


mesto_nastanka

provenancecoverage.Spatial (?)

description_coverage

dimenzija
dimensions

format

description_horizontal, description_vertical, duration

materijal


meduim

3.1.5

physdesc

format.medium


tip


Type

3.1.5

genreform

type

original_content_type

lokacija_digitalizovanog_dobra


Identifier


daoloc

identifier.URL


nadređeni_objekt


isPartOf


container

relation.isPartOf

parent_object_ID

objekt_u_vezi


Relation

3.5.3

dsc, relatedmaterial, separatedmaterial, c,c01-c12

relationtip_vezeidentifikator


istorijat3.2.3

custodhist

description


vlasnik_kulturnog_dobra


rightsHolder


repository

location, owner


signatura


Source

3.1.1

unitid

source


bibliografija3.5.4

bibliographynapomena3.6.1

note, odd


datum_kreiranja_arhivskog_dokumenta


Created


date unutar daodesc

date.Captured

archive_date_time

creation_date_time

autor_digitalnog_dokumenta
author


capture_entity_individual

format_digitalnog_dokumenta


extent


daodesc

format

audio_... (više polja)

file_extension,

image_... (više polja)

video_... (više polja)

MIME_format_digitalnog_dokumenta


Format


daodesc

format

internet_media_type

uređaj
daodesc


capture_device_ID, capture_device_settings

autorska_prava


Rights

3.4.2

userestrict

rights

access_rights

prava_pristupa


accessRights

3.4.1

accessrestrict

rights

access_category

lokacija_arhivskog_dokumenta
physloc

identifier.URL, identifier.URN

access_ID, preserved_

vlasnik_digitalnog_dokumenta
daodesc

owner


datum_kreiranja_zapisa3.7.3

date unutar processinfokreator_zapisa3.7.1

procesinfo


description_creator

vlasnik_zapisa
titleproperKLASIČNO_IZDANJE::DIGITALNI_DOKUMENT

NCD

DC

ISAD

EAD

TEL AP

Library of Congress

izdavač


publisherpublisher


Jezik


language

3.4.3

langmaterial

language


edicija

edition


identifikator

identifier.ISSN, identifier.ISBN

external_record_ID